پیپ

استفاده شده،بسیار قدیمی و خاص Vintage Lindbergh Metallique
آقای دکتر محمدزاده، وضعیت خوب