چوب سیگار آلمانی

395.000

با سری فلزی ریگولار خشابی که فیلتر سیگارت را پرت می کند
فیلتر خور هم هست و ده بسته فیلتر