چوب سیگار آلمانی

395.000

با کیفیت زنانه بلند
با سری فلزی ریگولار خشابی که فیلتر سیگار را پرتاب می کند و فیلتر خور هم هست
فیلتر ۹ میلی متری می خورد
و یک بسته فیلتر هم دارد
مشکی کامل