کاتر انگشتی سیگاربرگ هابانو

295,000 تومان

فقط سر سیگاربرگ رو کوتاه می کند