کپ پیپ

120.000

روی هر آتشگاهی تنظیم می شود و برای فضای باز هم مناسب است