کیف پیپ

295,000 تومان

چرم طبیعی با ترکیب پوست طبیعی
این کیف برای سیگارپیچ یا ادوات مربوطه هم مناسب است