پیپ ایتالیایی

کم استفاده شده ( آردور ) ، کلکسیونر محترم انجمن پیپ آقای دکتر قانع ، به علت مهاجرت
وضعیت عالی در حد نو