توضیحات

ساخت ماسترو رحیمی با جلد چرم طبیعی
این ریمر با هر نوع آتشگاهی به صورت خودکار تنظیم می شود و شکل آتشگاه را زمان سرویس حفظ می کند