‌‌پیپ ایرانی

‌‌‎پیپ ایرانی ، براير ایتالیایی
استم خاص
لیپ بالا
دست ساز

با ادوات هدیه