‌‌‌‌‏پیپ ایتالیایی

استفاده شده با آتشگاه مرشام مهندس هاشمیان
وضعیت خوب