‌‌‌‌‏پیپ ایتالیایی

استفاده شده با آتشگاه مرشام دکتر باطبی
وضعیت خوب