‌‌‌‌‏پیپ ایتالیایی

کم استفاده شده
رینگ نقره
مهندس مایانی
وضعیت عالی