‌‎هومیدور

دسته:

جعبه مخصوص نگهداری سیگاربرگ آنجلو (هومیدور)
با رطوبت ساز و درجه مربوطه
Angelo 👌 cigar humidor