‏پیپ آلمانی با آتشگاه مرشام

دسته بلند و دسته کوتاه
آقای دکتر کاردگر
وضعیت خوب