‏پیپ ایتالیایی

استفاده شده ، دکتر توسلی
وضعیت خوب