استند پیپ

١۴ تایی
با درب و کشو
چوب راش گرجستان
بدون استفاده از میخ در اتصالات