پیپ ایرانی

پیپ ایرانی ، براير ایتالیایی
چرچ واردن دسته بلند دست ساز
با ادوات هدیه